Nuffnang

There was an error in this gadget

ahli.kabinet.terhormat

oh! blog

Thursday, June 3, 2010

rAhsie keLahiRan 30 aPriL ~ JUz 4 fUn ♥ 

bErmaksud


 

iNteLektUaL


 

 • goLongan iNi adaLah pEncAri

   
 • pErasaan mEreka tiDak mEmpenGaruhi kEpUtusAn mEreka

   
 • seLaLu menYeLesaikAn sesUatu yAng tErseMbunYi dAn sUkar uNtuk mEneriMa sesUatu PerkAra dEngAn mUdah

   
 • sUka mEmpersoaLkan apE yAng aDe disekeLiLing tEtapi tiDak sUke diPErsoaLkan

   
 • kErap dikEnaLi sEbagai aHLi faLsafah
  dAn saNgat bErpengEtahuAn daN kadAngkaLa suKe bErsenDiriAn

   
 • gEmarkAn pErkare yAng bErtekniKAL daN berkeboLehan nTuk mEnjaDi penyELidik yAng bAek daLam mEnyeLesaiKan sesUatu pErkara

   
 • saNgat sUke bErahsia

   
 • hiDup daLam dUnie sEndiri dAn perLu bELajar uNtuk mEnerima kEnyatAan dUnie sEbenAr

   
 • aMat simPatik

   
 • sUke bErbUat sosiAL

   
 • cErdas oTaknYe

   
 • sUke sekaLi akAn seSuatu yanG bErsifAt sEni tErutaMa muZik

   

LUV
30 APRIL FOREVER


 

~LUZIZAIFOS~

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...